KIKI PRO NAILS - U-VLED SYSTEM
UV102 - Cloud French
UV31 - Live It
UV31 - Live It
UV54 - Cherry
UV71 - The Bronx
UV91 - Gloss Silver
UV53 - Wild Berry
UV53 - Wild Berry
UV62 - Gypsy
UV81 - Wild Nude
UV49 - Desert Rose
UV61 - Fifth Avenue
UV52 - Chic Kiss
UV51 - Spicy Red
Dark Night
Pure White
Top Coat
Gel UV Led - Base